Uudenmaan ELY-keskuksen strategia 2020 – 2023

Uudenmaan ELY-keskuksen uusi strategia vastaa siihen kysymykseen, miten Uudenmaan ELY-keskus omalta osaltaan toteuttaa niitä tavoitteita, joita Suomen hallitusohjelmassa ja valtion aluehallinnon strategiassa asetetaan.

Osallistava ja kyseenalaistamisen salliva prosessi

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiaa alkaneelle hallituskaudelle alettiin valmistella loppukesällä 2019, ja strategia julkaistiin helmikuussa 2020.  Strategiaprosessia hallinnoi Uudenmaan ELY-keskuksen Johdon tuki -yksikkö. Sitä ohjasi vahvasti ELY-keskuksen johto, ja siihen osallistui konkreettisesti suuri osa henkilöstöstä, ja sitä sparrasivat ansiokkaasti useat sidosryhmien ja asiakkaiden edustajat.

Strategiaprosessin alkupuolella käytiin johdon ja esimiesten kesken melko paljon tällaiseen prosessiin yleensäkin liittyvää metakeskustelua: Miksi tarvitsemme strategiaa? Mitä tämä strategia ohjaa? Mihin se vaikuttaa? Tällainen keskustelu on hyödyllistä, jopa välttämätöntä strategiaprosessin alussa. On muodostettava ainakin pääpiirteissään yhtenäinen näkemys strategian tarpeesta ja yleisestä olemuksesta. Uudenmaan ELY-keskuksen kaltaisen ”valtionhallinnon tavaratalon” kohdalla erityinen harkinnan paikka liittyy asiakirjojen ja muiden ohjaavien elementtien runsauteen. ELY-keskuksen toimintaa ohjaavat monet ministeriöt ja keskusvirastot, joiden kanssa laaditaan yksityiskohtainen tulossopimus. Strategista liikkumatilaa rajoittaa myös se, että kaikki ELY-keskuksen toiminta on lakisääteistä; esimerkiksi kunnan yleisen toimivallan kaltaista pelivaraa ei ole. Näissä puitteissa olisikin täysin validi ratkaisu olla tekemättä omaa strategiaa, ja luottaa pelkästään ministeriöiden ohjaukseen ja yhteiseen, valtakunnalliseen aluehallinnon strategiaan. Uudenmaan ELY-keskuksen johto valitsi kuitenkin toisin. Oma strategia koettiin tarpeelliseksi ennen kaikkea sen takia, että kukaan muu kuin Uudenmaan ELY-keskus itse ei voi oman toimialueensa näkökulmasta hahmottaa tärkeimpiä ilmiöitä, asettaa tavoitteita, ja ennen kaikkea konkretisoida sitä, miten juuri tällä toimialueella asioita toimeenpannaan.

Ilmiöistä tavoitteiden kautta keinoihin

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiassa on kolme päätasoa: ilmiöt, tavoitteet ja keinot. Ilmiöt ovat sellaisia toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka juuri Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävien ja toimialueen kannalta ovat kaikkein oleellisimpia. Prosessissa näitä ilmiöitä haettiin pääosin kahdesta lähteestä: Suomen hallitusohjelmasta ja yhdessä Uudenmaan liiton kanssa tehdystä skenaariotyöstä. Johdon ja esimiesten yhteisen harkinnan jälkeen strategiaan valikoitui kolme ilmiötä: ilmastonmuutos, väestön keskittyminen ja työn murros. Tavoitteet avaavat ilmiöitä edelleen, ja vastaavat kysymykseen siitä, mitä pitäisi tavoitella ilmiön tapahtuessa tai edetessä. Esimerkiksi: ilmastonmuutokseen liittyen tulisi tavoitella kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä, hiilivarastojen ja -nielujen ylläpitoa ja lisäämistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja ilmiön myötä avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Tavoitteet eivät siis ole yksinomaan Uudenmaan ELY-keskuksen tulostavoitteita, vaan paremminkin konkretisointeja sille, miten laajoihin ilmiöihin tulisi suhtautua, ja mitä ylipäänsä pitäisi tavoitella toimintaympäristön valtavien muutosten edetessä. Keinot puolestaan kuvaavat konkreettisesti sitä, mitä juuri Uudenmaan ELY-keskus tavoitteiden edistämiseksi tekee ja miten se toimii omien lakisääteisten tehtäviensä puitteissa.

Seuranta neljä kertaa vuodessa

Strategian toimeenpano on alkanut, ja sen toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa ELY-keskuksen omilla strategiapäivillä, johtoryhmässä ja sidosryhmien kanssa neuvottelukunnassa. Strategiakauden ensimmäisenä vuonna seurannan painopiste on erityisesti ilmiöiden ymmärtämisessä ja täsmentämisessä. Toisena seurantavuonna painopiste siirtyy yhä enemmän keinovalikoimaan, ja oman tuloksellisuuden seurantaan: teemmekö oikeita asioita, ovatko resurssimme kohdennettu oikein? Strategiakauden aikana keinovalikoimaa tarpeen mukaan täsmennetään ja muutetaan.

Lisäarvo syntyy yhdessä tekemisestä

Uudenmaan ELY-keskuksen strategian potentiaali liittyy yhteiseen tekemiseen, joka ylittää hallinnonalojen, vastuualueiden ja yksiköiden rajat. Yhdessä laadittu strategia, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti varmistaa sen, että oleellisimmat asiat nousevat yhteiseen tietoisuuteen. Yhä useammat ilmiöt ovat sellaisia, että perinteinen ”oman tontin hoitaminen” ei enää riitä. Hyvä hallinto ja lakisääteisten tehtävien jämpti tekeminen ovat edelleenkin hyveitä ja tavoittelemisen arvoisia asioita Uudenmaan ELY-keskuksessa. Mutta niiden lisäksi pitää kyetä kokonaisvaltaiseen näkemykseen, ilmiöiden heijastusvaikutusten ymmärtämiseen ja tarvittaessa nopeaankin reagointiin. Juuri tällaisen kyvykkyyden parantamiseksi Uudenmaan ELY-keskuksen strategia on laadittu.

Jaakko Pesolan kasvokuva.

Kirjoittaja Jaakko Pesola on Uudenmaan ELY-keskuksen strategiapäällikkö.