Ilmastonmuutoksen torjunnan keinot tarkastelussa

Uudenmaan ELY-keskus tarkasteli ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen liittyviä keinoja toukokuun strategiapäivässä esimiesten ja asiantuntijoiden kesken ja kesäkuun neuvottelukunnan kokouksessa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiassa on kolme päätasoa: ilmiöt, tavoitteet jakeinotYksi kolmesta strategian isosta ilmiöstä on ilmastonmuutos. Tätä maailmanlaajuista ilmiötä on strategiassa purettu ensin yleisiksi tavoitteiksi: 1) hiilivarastojen ja -nielujen ylläpito ja lisääminen 2) varautuminen ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 3) kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ja 4) syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen alueella. Edelleen strategiassa tunnistetaan ne keinot, joita juuri Uudenmaan ELY-keskus voi käyttää omien lakisääteisten tehtävien puitteissa näihin tavoitteisiin pääsemiseksi: 1) kestävän liikkumisen infra ja joukkoliikennepalvelut 2) ilmastotavoitteita edistävien toimien rahoittaminen 3) ilmastovaikutusten arviointi ja huomioiminen 4) ilmastokestävän maankäytön edistäminen ja 5) ilmastotietoisuuden lisääminen.

ELY-keskuksen sisäisessä strategiapäivässä käytiin läpi kaikki edellä mainitut keinot, arvioitiin tähänastista onnistumista ja haettiin evästystä ja tarkennusta strategiakauden loppupuoliskolle. Yleishavaintona oli se, että kaikki keinot ovat olleet käytössä ja strategiaa on toimeenpantu johdonmukaisesti. Myös kehittävää ja keskenerästä löytyi: strategian toimeenpanoa jatketaan koko hallituskauden ajan, ja keinoja täsmennetään toimintaympäristön ja resurssien muutosten mukaisesti.

Neuvottelukunnan kokouksessa käytiin läpi samaa keinovalikoimaa, mutta valikoiden, muutamien case-esimerkkien kautta. Anna Puolamäkija Herkko Jokela esittelivät ansiokkaasti kestäviin matkaketjuihin liittyvän casen Vihdintiestä. He kertoivat kestävän matkaketjun konseptista ja kävivät läpi Vihdintien kestävän liikkumisen laatukäytävän esisuunnitelman. Marko Nurminen puhui kiinnostavassa esityksessään ilmastomuutoksen vaikutuksista ja energiamurroksesta Uudellamaalla. Energiamurros on meneillään oleva nopea siirtymäkausi, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Siinä irtaudutaan fossiilisista polttoaineista ja harpataan uudenlaiseen energiajärjestelmään. Murroksen pääajurina on kamppailu ilmastonmuutosta vastaan. Jussi Ylitalo kävi ansiokkaasti läpi Uuden CAP 2027 -kauden rahoitusta ja sen yhteyksiä ilmastonmuutokseen. (CAP = Common Agricultural Policy, eli EU:n yhteinen maatalouspolitiikka.) CAP-uudistuksen ilmasto- ja ympäristötavoitteina on 1) edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa​ 2) edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman tehokasta hoitoa​ sekä 3) edistää luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilyttää elinympäristöjä ja maisemia.

Alustusten pohjalta neuvottelukunta kävi vilkasta keskustelua ilmastonmuutoksen torjunnasta ja siihen sopeutumisesta. Neuvottelukunnan jäsenet sparrasivat Uudenmaan ELY-keskusta strategian toimeenpanossa edelleen ja antoivat arvokkaita näkemyksiä kaikkia yhdistävän teeman äärellä.

Uudenmaan ELY-keskus jatkaa strategian toimeenpanoa ja valittujen keinojen käyttämistä, ja osallistuu omissa verkostoissaan myös muiden työhön, esimerkiksi Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan laadintaan ja toimeenpanoon.

Kirjoittaja Jaakko Pesola on Uudenmaan ELY-keskuksen strategiapäällikkö.