Vihreä siirtymä

Vihreän siirtymän teema näkyy ja kuuluu nykyään paljon mediassa. Puhutaan hiilijalanjäljen pienentämisestä ja hiilikädenjäljen kasvattamisesta. Onneksi.

Vihreästä siirtymästä puhutaan uusiutuvan ja puhtaan energian, kestävän kehityksen, kiertotalouden sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen yhteydessä. Ympäristöministeriö määrittelee vihreän siirtymän seuraavasti:

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. (YM)

Etla, Sitra ja TEM arvioivat työ- ja yrityspalvelujen roolia vihreän siirtymän vauhdittajana. Etlan arvion mukaan jo työssä olevien lyhyet täydennyskoulutukset lisäisivät vihreän siirtymän osaamista.

Uudenmaan ELY-keskus on hankkinut työvoimakoulutuksia, jotka paitsi lisäävät osaamista ja työllistymismahdollisuuksia, myös tukevat suoraan tai välillisesti vihreään energiaan siirtymistä. Tällaisia ovat esim. Tulanet-verkoston koulutus (toteuttajana Rastor-instituutti), Aurinkopaneeliasentajan koulutus (TTS Kehitys), Aurinkosähköasentajan RekryKoulutus (TSI Finland), Vähähiilisyyden asiantuntijan F.E.C-ohjelma (Aalto EE), Vesihuoltoalan RekryKoulutus (Suomen ympäristöopisto SYKLI) sekä Yritysturvallisuuden asiantuntijan F.E.C-koulutus, jossa sisältönä myös yrityksen ympäristöturvallisuus (Rastor-instituutti).

Koulutushankinnoissa voidaan myös laajemmin pitää läpileikkaavana tavoitteena hiilijalanjäljen pienentämistä ja hiilikädenjäljen kasvattamista. Uudenmaan ELY-keskus pyrkii mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi siihen, että päästöjä ei kasvateta oman toiminnan tai hankitun palvelun kautta. Voidaan esimerkiksi pyrkiä lisäämään verkko/etäopetuksen määrää, jolloin oman auton käyttö ei ole koulutukseen siirtymiseksi tarpeen, ottaen kuitenkin huomioon verkko-opetukseen tarvittava sähkönkulutus sekä toki myös se, että kaikkea koulutusta ei ole mahdollista toteuttaa verkossa. Muun vastuullisuuden osalta koulutushankinnoissa kiinnitetään huomiota sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden toteutumiseen.

Suomen laadukas koulutus ja ketterät opetusmenetelmät auttavat vihreää siirtymää. Kaikilla opetustasoilla panostetaan vihreän siirtymän etenemiseen. Esi-, alku- ja perusopetuksessa kestävä kehitys sulautuu oppiaineisiin. Ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa on enemmän erillisiä kursseja ja hankkeita sekä henkilöiden että yritysten tarpeisiin. Uusia koulutuskokonaisuuksia suunnitellaan jatkuvasti.

ELY-keskuksen hankkimissa vihreän siirtymän koulutuksissa opiskelijat saavat ajantasaista tietoa tärkeästä teemasta.

Vaikuttaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen vihreän siirtymän suhteen on vähintäänkin kimuranttia. ELY-keskuksen hankkimissa vihreän siirtymän koulutuksissa opiskelijat saavat ajantasaista tietoa tärkeästä teemasta. Osaamistaan kehittäneitä työnhakijoita rekrytoivat yritykset pystyvät aiempaa ammattitaitoisemmin muun muassa tuottamaan vihreää energiaa.

Kiertotalousteemaan perehtyessään yrittäjät oppivat miten heidän yrityksensä voi muuttaa toimintatapojaan kohti vihreää siirtymää. Esimerkiksi perustamisvaiheessa olevat yritykset voivat perustaa toimintansa kokonaan toisen yrityksen jäännöstuotteiden varaan, kuten tehtaiden hiilidioksidipäästöistä valmistettua kuivajäätä puhdistamiseen käyttävät yritykset tekevät. Tällöin koulutuksen vaikuttavuus voi olla kauaskantoista ja yllättävänkin vaikuttavaa.

Suomessa mennään askel askeleelta ja ala kerrallaan kohti vihreää siirtymää myös yksityishenkilöiden toimesta. Esimerkiksi aurinkopaneeleja alkaa olla jo monen lähitalon katolla ja moni tuottaa energiaa myyntiin asti.

Yritysten vihreä siirtymä tapahtuu myös yrittäjillä heidän arvomaailmastaan käsin. Yritys kerrallaan. Uudenmaan ELY-keskus on tukemassa yrityksiä ympäristövaikutusten arvioinnissa, yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yritysten nykyistä ja uutta henkilöstöä tuetaan uuden oppimisessa.

Titta Suopajärvi
Projektisuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus

Kirjoittaja jättää hyvästit ELY-keskukselle toukokuun alussa, suunnittelee aurinkopaneelien hankintaa ja kutoo kierrätyslangasta villapaitaa.

Tutustu » Uudenmaan Yrityspalvelut

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi
Asiakaslähtöisyys – Asiantuntijuus – Yhteistyö